منځنۍ اسیا

ازبکستان

ازبکستان 2000 سیټونه 8m 50W لمریز سړک څراغ (1)
ازبکستان 2000 سیټونه 8m 50W د لمریز سړک څراغ (2)
ازبکستان 2000 سیټونه 8m 50W د سولر سړک څراغ (3)
ازبکستان 2000 سیټونه 8m 50W د لمریز سړک څراغ (4)
ازبکستان 2000 سیټونه 8m 50W د لمریز سړک څراغ (5)
ازبکستان 2000 سیټونه 8m 50W د سولر سړک څراغ (6)
ازبکستان 2000 سیټونه 8m 50W د لمریز سړک څراغ (7)