افریقا

ایتوپیا

ایتوپیا 8m100w لمریز سړک څراغ (1)
ایتوپیا 8m100w لمریز سړک څراغ (2)

سومالیا

سومالیا 6 متره 40 واټ لمریز سړک څراغ (1)
سومالیا 6 متره 40 واټ لمریز سړک څراغ (2)
سومالیا 6 متره 40 واټ لمریز سړک څراغ (3)
سومالیا 6 متره 40 واټ لمریز سړک څراغ (4)

تنزانیا

تنزانیا 8 متره 50 واټ لمریز سړک څراغ (1)
تنزانیا 8 متره 50 واټ لمریز سړک څراغ (2)
تانزانیا 8 متره 80 واټ لمریز سړک څراغ، د ټانک څراغ (1)
تانزانیا 8 متره 80 واټ لمریز سړک څراغ، د ټانک څراغ (2)
تانزانیا 8 متره 80 واټ لمریز سړک څراغ، د ټانک څراغ (3)
تانزانیا 8 متره 80 واټ لمریز سړک څراغ، د ټانک څراغ (4)
د تنزانیا د لمریز سړک څراغ
تنزانیا 8m60w لمریز سړک څراغ (1)
تنزانیا 8m60w لمریز سړک څراغ (2)
تنزانیا نمبر 5 ب څراغ (2)
د تنزانیا نمبر 5 بی څراغ (1)
د لمریزې کوڅې څراغ، د سړک څراغ، د سړک څراغ، د لمریزې برېښنا د سړک څراغ، د فولادو د رڼا قطب
د لمریزې کوڅې څراغ، د سړک څراغ، د سړک څراغ، د لمریزې برېښنا د سړک څراغ، د فولادو د رڼا قطب
د لمریزې کوڅې څراغ، د سړک څراغ، د سړک څراغ، د لمریزې برېښنا د سړک څراغ، د فولادو د رڼا قطب
د لمریزې کوڅې څراغ، د سړک څراغ، د سړک څراغ، د لمریزې برېښنا د سړک څراغ، د فولادو د رڼا قطب

یوګانډا

یوګانډا 8 متره 60 واټ لمریز سړک څراغ (1)
یوګانډا 8 متره 60 واټ لمریز سړک څراغ (2)
یوګانډا 8 متره 60 واټ لمریز سړک څراغ (3)
یوګانډا 8 متره 60 واټ لمریز سړک څراغ (4)
یوګانډا 8 متره 60 واټ لمریز سړک څراغ (5)
یوګانډا 8 متره 60 واټ لمریز سړک څراغ (6)
یوګانډا 8 متره 60 واټ لمریز سړک څراغ (7)