آسیا

کمبوډیا

کمبوډیا 10 متره 240 واټ (1)
کمبوډیا 10 متره 240 واټ (2)
کمبوډیا 10 متره 240 واټ (3)
کمبوډیا 10 متره 240 واټ (4)

چین

د هانګزو مدغم قطب (7)
د هانګزو مدغم قطب (8)
د هانګزو مدغم قطب (1)
د هانګزو مدغم قطب (2)
د هانګزو مدغم قطب (3)
د هانګزو مدغم قطب (4)
د هانګزو مدغم قطب (5)
د هانګزو مدغم قطب (6)
د هانګزو مدغم قطب (9)

نیپال

د نیپال لمریز سړک څراغ (1)
د نیپال لمریز سړک څراغ (2)
د نیپال لمریز سړک څراغ (3)

فلیپین

فیلیپین 6.5m 70W دوه لاسي سړک څراغ (1)
فیلیپین 6.5m 70W دوه لاسي سړک څراغ (2)
فیلیپین 6.5m 70W دوه لاسي سړک څراغ (3)
فیلیپین 6m 30w لمریز سړک څراغ (1)
فیلیپین 6m 30w لمریز سړک څراغ (2)
فیلیپین 6m 30w لمریز سړک څراغ (3)
فیلیپین 6m 30w لمریز سړک څراغ (5)
فیلیپین 7.6m (1)
فیلیپین 7.6m (2)
فیلیپین 8 متره او 60 واټ ادغام (1)
فیلیپین 7.6m (3)
فیلیپین 7.6m (4)
فیلیپین 7.6m (5)
فیلیپین 8 متره او 60 واټ ادغام (1)
فیلیپین 8 متره او 60 واټ ادغام (2)
فیلیپین 8 متره او 60 واټ ادغام (3)
فیلیپین 8 متره او 60 واټ ادغام (2)
فیلیپین 8 متره او 60 واټ ادغام (3)
فیلیپین 7.6m (5)